Guides

What is Ethereum & Ether?

Ethereum is an open-source, blockchain-based, decentralized software platform launched in 2015. ### Ethereum se yon platfòm lojisyèl ki gen kòd li piblik, ki baze sou blockchain e ki desantralize, ki lanse an 2015.

Farah Brunache Jan 1 · 4 min read
Share this

#AnKreyòl | Vèsyon Kreyòl nan pati anba a.


Ethereum

Ethereum is an open-source, blockchain-based, decentralized software platform launched in 2015. It is one result of the movement toward decentralization. Ethereum makes uses of “nodes” run by contributors, replacing cloud systems or servers traditionally owned by major internet providers.

These nodes, together, become a “world computer” that can provide infrastructure to people around the world without any entity owning your data, therefore making the network less vulnerable to cyber-attacks.

In addition, what makes Ethereum stand out from other blockchains is its programming ability, allowing developers to build new applications and software. The Ethereum community is currently the largest and most active blockchain community. Despite its size, Ethereum is not controlled by any company or centralized organization; it is built, and continue to be built, by a diverse group of contributors from around the globe working together.

Ether

Ethereum has a native cryptocurrency called Ether (ETH). As a cryptocurrency, Ether shares many of the characteristics that other digital money (e.g. bitcoin) entails: purely digital, easy to transact and decentralized. Ether is used mainly for two purposes. First, it can be traded as a digital currency. Second, Ether powers application and monetizes software inside Ethereum—it is the vehicle that moves around on the Ethereum platform, and the fuel that powers the Ethereum network.

Say you are building an app on the Ethereum network for note-taking. In order to add or delete a piece of information, the app will require processing power from the network. Ether comes in as the token by which you can use to pay the fee to cover the cost of this power. Since each user on the Ethereum network requires different amount of processing power, the amount of ether required is different.

What this creates is a healthy network of creator(s?) and users. Users pay Ether for using Ethereum-based apps. Developers are then incentivized to create these apps because they will be paid for their work. Moreover, they are motivated to create highly efficient and high-quality apps to better attract customers.

Learn more: https://www.investopedia.com/articles/investing/031416/bitcoin-vs-ethereum-driven-different-purposes.asp

Kreyòl

Kisa Ethereum ak Ether ye?

Ethereum

Ethereum se yon platfòm lojisyèl ki gen kòd li piblik, ki baze sou blockchain e ki desantralize, ki lanse an 2015. Li se yon rezilta nan sa ki gen pou wè ak desantralizasyon. Ethereum itilize "ne" ke kontribitè ap jere, ki ranplase sistèm nyaj oubyen sèvè ke founisè entènèt majè yo tradisyonèlman konn ap jere.

Ne sa yo, ansanm, tounen yon "òdinatè mondyal" ki ka founi enfrastrikti pou moun nan mond la san okenn antite pa posede done ou, sa ki vin fè rezo a mwens vilnerab pou atak sou entènèt.

Anplis, sa ki fè Ethereum diferan pa rapò ak lòt blockchain yo se posibilite li bay pou pwograme, ki pèmèt devlopè kreye nouvo aplikasyon ak lojisyèl. Kominote Ethereum nan aktyèlman se kominote blockchain ki pi gwo e ki plis aktif. Menm lè rezo Ethereum nan gwo, pa gen okenn konpayi ni òganizasyon santral ki ap jere li; li konstwi, e li kontinye ap konstwi, pa yon gwoup kontribitè varye atravè lomond antye ki ap travay ansanm.

Ether

Ethereum gen yon lajan-kripto natif ki rele Ether (ETH). Antanke yon lajan-kripto, Ether pataje anpil nan karakteristik lòt lajan dijital (egzanp bitcoin) genyen: totalman dijital, fasil pou tranzite e desantralize. Ether itilize plis pou 2 bagay. Premyèman, li ka echanje kòm yon lajan dijital. Dezyèmman, Ether sipòte aplikasyon epi ap monetize lojisyèl anndan Ethereum — li se machin ki ap bouje atravè platfòm Ethereum nan, e gaz ki ap fè rezo Ethereum nan mache.

Imajine ou ap kreye yon aplikasyon sou rezo Ethereum nan pou pran nòt. Pou kapab ajoute oubyen efase yon enfòmasyon, aplikasyon an ap bezwen kapasite tretman nan rezo a. Ether vini tankou yon tokenn ou ka itilize pou peye frè pou kouvri pri kapasite sa a. Kòm chak itilizatè sou rezo Ethereum nan bezwen diferan montan kapasite tretman, montan ether ki nesesè a diferan.

Sa vin kreye yon rezo kreyatè ak itilizatè ki an sante. Itilizatè yo peye Ether pandan yo ap itilize aplikasyon ki baze sou Ethereum. Devlopè yo gen plis anvi pou kreye aplikasyon sa yo paske yo ap touche pou travay yo. Plis ankò, yo motive pou kreye aplikasyon ki trè efikas ak gwo kalite pou pi byen atire kliyan.

Read next
post-image

What are the benefits of digital money?

Digital money moves transactions from the physical to the digital world, offering a series of benefits that makes paying and receiving money smoother, easier, and quicker.

Farah Brunache Jan 1 · 2 min read