Guides

What is cryptocurrency?

While it might sound strange, a cryptocurrency is nothing more than an internet-based form of payment which is decentralized from any major bank or government organization. # Menm si sa ka parèt etranj, yon lajan kripte (lajan vityèl) se jis yon fason pou fè pèyman sou entènèt la ki pa santralize (pa sou kont) okenn òganizasyon gouvènmantal.

Farah Brunache Jan 1 · 5 min read
Share this

#AnKreyòl | Vèsyon Kreyòl nan pati anba a.


There once was a time where early man relied upon a barter system for the goods he needed. As society advanced, so did our money, and the first coins, featuring a roaring lion, were minted in what is now Turkey around 600BC. Over the years, every civilization has developed their own form of currency. Bank notes were introduced in the late 17th century and the first credit card appeared on the scene in 1946. Currency evolves to meet the demands of man, and the next evolution on the horizon, is cryptocurrency.

What is Cryptocurrency?

While it might sound strange, a cryptocurrency is nothing more than an internet-based form of payment which is decentralized from any major bank or government organization. They can be used to purchase anything on the internet which accepts them as a form of payment and can be sent between two parties with minimal processing fees since there is no central bank to go through.

While there are over 2,200 different cryptocurrencies traded publicly, the most recognizable name for most people is Bitcoin. Bitcoin was pitched in 2009 as a decentralized electronic cash system, meaning, instead of being controlled by a bank or government body, it is in the hands of a network of peers using it. If you have Bitcoin, you are part of the network controlling it.

The Internet + Currency = Cryptocurrency

The only thing you need to operate a cryptocurrency or participate in the network of one, is the internet. Cryptocurrency is digital and virtual currency; it can only exist on the internet. Just as a credit card operates electronically with you never seeing the hard form currency, so too does cryptocurrency exist online. You may never see the money, but it is there because your network agrees it is there and blockchain technology connects and protects you all when exchanging cryptocurrency for digital information, goods, and services.

Cryptocurrency vs Blockchain

While they are not the same thing, cryptocurrency cannot exist without the use of blockchain technology, making them inseparable from one another. Cryptocurrency works because each transaction on a network is registered using a distributed ledger technology known as blockchain and these recorded transactions serve as a public financial registry database that keeps track of the currency and determines its value.

  • Blockchain – A form of technology which links "blocks" of records together through the use of cryptography. Each new block carries with it a mathematical algorithm linking it to the previous block, a timestamp, and transaction data.
  • Cryptocurrency – A decentralized form of currency which is traded and exchanged between peers on a network utilizing blockchain technology.

In short, you cannot have one without the other. Blockchain is central to the use of cryptocurrencies and without blockchain technology, you would not be able to keep track of a cryptocurrency or attach any value to it within a network.

Kreyòl

Kisa Lajan Kripte a ye ?

Menm si sa ka parèt etranj, yon lajan kripte (lajan vityèl) se jis yon fason pou fè pèyman sou entènèt la ki pa santralize (pa sou kont) okenn òganizasyon gouvènmantal. Li ka itilize pou achte sou entènèt sou sit ki aksepte l yo epi 2 moun oubyen 2 enstitisyon ka voye l bay youn lòt men ap gen yon frè pou tretman tranzaksyon sa paske pa gen bank santral ki okipe de tranzaksyon sa pou ta kontakte.

Menm si gen plis pase 2 200 lajan kripte ki sou mache bousye a, non ki pi popilè pami tout lajan kripte yo se Bitcoin. Bitcoin te parèt nan lane 2009 tankou yon sistèm lajan elektronik desantralize, sa ki siyifi olye li nan yon bank ou nan men yon ògan gouvènmantal, li trouve pito nan men moun kap itilize l. Alòs si ou gen bitcoin, ou fè pati de rezo kap kontrole Bitcoin nan mond la.

Lajan + entènèt = lajan kripte oubyen lajan vityèl

Sèl sa w bezwen pou w itilize oubyen patisipe nan rezo kap jere lajan kripte a se entènet. Lajan Kripte a se yon lajan nimerik e vityèl; li ka ekziste selman sou entènet. Menm jan kat kredi fonksyone san ke w pa wè lajan sou fòm papye, lajan kripte ekziste tou sou rezo entènèt la. Sa rive ke w pap janm wè lajan an, men li la paske gen yon rezo ki rekonèt li epi gen yon teknoloji ki rele Blockchain ki la pou proteje tout enfomasyon ak tranzaksyon, byen ak sevis kap fèt ak lajan kripte a.

Diferans ant Lajan kripte ak Blockchain

Byen ke lajan kripte ak Blockchain pa menm bagay, lajan kripte a paka ekziste san teknoloji Blockchain lan, sa ki vin rann yo paka separe youn ak lòt. Lajan kripte a fonksyone paske chak tranzaksyon sou rezo kote li ye a anrejistre nan yon gro liv kise teknoloji Blockchain la. Se gro liv sa ki sevi rejis finansye piblic ki pèmèt ou ka swiv kote lajan sa soti ki bò li prale

epi konn ki valè li genyen chak moman.

Blockchain : Se yon teknoloji ki kole de blok anrejistreman youn ak lòt avèk itilizasyon

kriptografi. Chak nouvo blok genyen ladan li yon algorit matematik ki kole li ak premye blòk ki te la avan li a epi ki gen lè ak dat epi done tranzaksyon ki fèt yo.

Lajan kripte : Se yon fòm lajan desantralize ke 2 pati ( moun ou enstitisyon) ka fè tranzaksyon ak li pandan yap itilize teknoloji BlockChain la.

Pou fini, pa gen youn san lot. Blockchain lan se kè itilizasyon Lajan Kripte yo. San teknoloji BlockChain la ou pap ka swiv lajan kripte a epi konn ki valè li dwe genyen nan yon moman.

Read next
post-image

What are the benefits of digital money?

Digital money moves transactions from the physical to the digital world, offering a series of benefits that makes paying and receiving money smoother, easier, and quicker.

Farah Brunache Jan 1 · 2 min read