Guides

What is money?

Money can truly be anything or nothing. It is not the actual physical money that is of importance but rather the value that we as a society place on it. # Lajan kapab tout bagay oubyen anyen. Se pa lajan fizik ki enpòtan vrèman, men pito enpòtans nou akòde li nan sosyete a.

Farah Brunache Jan 1 · 4 min read
Share this

#AnKreyòl | Vèsyon Kreyòl nan pati anba a.


What is Money?

Before we can dive into understanding digital money we need to understand what money is. According to Investopedia, "Money is an economic unity that functions as a generally recognized medium of exchange for transactional purposes in an economy." So what does this mean exactly? Money is what we have accepted as a society to use when making transactions; such as purchases for goods or services. We exchange the value of those services using money.

The History of Money

Money can truly be anything or nothing. It is not the actual physical money that is of importance but rather the value that we as a society place on it. Money has evolved over time and continues to change and evolve as society changes. Before there was money there was simply bartering; exchanging one item of value for another. But what happens when you want or need something that you do not have something of a similar value to trade; or when you simply don't have enough to trade at the moment but will in the future. This is how money began. At first tools or weapons were used as money, that evolved to cutlery, then coins, and eventually led to paper bills, and now digital money.

Types of Money

There are 3 main types of money; Market determined money, Legal tender or Fiat money, and Cryptocurrency.

  • Market determined money is a valuable good that is being used as money to exchange for other things, examples would be gold and silver.
  • Legal tender or Fiat money is what is determined to be money by governments and laws such as each country's currency (i.e. the dollar in the U.S., the Euro in Europe)
  • Cryptocurrency is currency such as bitcoin that is created to be used as a means of exchange in a digital world; but does not actually exist in a physical form; unlike coins, metals, or paper money.

Kreyòl

Kisa lajan ye?

Avan ke nou ale konprann kisa lajan nimerik ye, nou dwe konprann kisa lajan ye. Selon Investopedia, "Lajan se yon inite ekonomik ki sèvi jeneralman kòm mwayen echanj pou fè tranzaksyon nan yon ekonomi". Kisa sa vle di vrèman ? Lajan se bagay nou ke te aksepte nan sosyete a pou itilize pou fè tranzaksyon, tankou achte byen oubyen sèvis. Nou fè echanj valè sèvis yo pou lajan.

Istwa lajan

Lajan kapab tout bagay oubyen anyen. Se pa lajan fizik ki enpòtan vrèman, men pito enpòtans nou akòde li nan sosyete a. Lajan evolye avèk tan an e kontinye ap chanje e evolye pandan tan ak sosyete yo ap chanje. Avan lajan te ekziste (lajan fizik), te genyen tròk, tròk la se te chanje (oubyen boukante) yon bagay ki gen valè pou yon lòt. Men kisa kap pase lè w bezwen yon bagay epi w pa gen yon bagay ki gen menm valè a pou chanje pou li ? oubyen ou pa gen ase bagay ki gen valè pou w chanje nan moman ou bezwen bagay la men wap genyen ase nan tan ki gen pou vini. Se konsa lajan kòmanse. Lè sa tap kòmanse yo te konn itilize zouti, zam epi kouto aprè sa pyès monnen pou fini nan lajan papye bank yo, kounya gen lajan nimerik.

Tip Lajan

Gen 3 tip prensipal lajan

  • Lajan ke mache a (oubyen yon kominote) detèmine
  • Lajan legal ke leta rekonèt
  • Lajan vityèl (lajan kripte oubyen kriptomonne)

Lajan ke mache a detèmine

Se yon byen ki gen anpil valè ki itilize pou fè echanj ak lòt bagay, ekzanp lò, dyaman.

Lajan legal ke leta rekonèt

Se lajan ke gouvènman yo e lalwa rekonèt nan peyi yo (tankou dola pou etazini, ero pou ewòp)

Lajan vityèl (Lajan kripte)

Se yon lajan ki kreye pou itilize kòm mwayen pou fè echanj nan mond nimerik, ekzanp Bitcoin. Men li pa ekziste reyèlman nan yon fòm fizik tankou pyès monnen, metal oubyen papye.

Read next
post-image

What are the benefits of digital money?

Digital money moves transactions from the physical to the digital world, offering a series of benefits that makes paying and receiving money smoother, easier, and quicker.

Farah Brunache Jan 1 · 2 min read