Guides

What is DAI?

Dai is a decentralized cryptocurrency stabilized against the value of the US dollar. Simply remember: 1 token of Dai is 1 US dollar. # Dai se yon lajan-kripto desantralize ki stab anfas dola Ameriken an. Jis sonje: yon tokenn Dai se yon dola Ameriken.

Farah Brunache Jan 1 · 3 min read
Share this

#AnKreyòl | Vèsyon Kreyòl nan pati anba a.


Dai is a decentralized cryptocurrency stabilized against the value of the US dollar. Simply remember: 1 token of Dai is 1 US dollar.

With Dai, you never need to worry about the risk of the fluctuation of cryptocurrency. For example, assume you are selling hats online. One day a customer offered you Bitcoins that equals 15 USD. But the value of those bitcoins might change the day you (decide to?) use it to buy materials—it might not worth 15 USD the next day or in the next few minutes.

This has been a serious issue for merchants and people to accept cryptocurrency as a way of payment. With Dai, things are different. One token of Dai will always be worth 1 USD, and you don’t have to worry about how much your Dai crypto-asset is worth in a few minutes, days, months or a year.

How does Dai maintain its price stability?

Dai price stability is achieved through a system of lending on the Ethereum network. To create Dai, someone will deposit their Ether into a personal smart vault that holds your Ether. In return, Dai gets generated. With balanced economic incentives from the supply and demand system, one Dai will never surpass or drop below one dollar.

Kreyòl

Kisa Dai ye?

Dai se yon lajan-kripto desantralize ki stab anfas dola Ameriken an. Jis sonje: yon tokenn Dai se yon dola Ameriken.

Avèk Dai, ou pa gen pou enkyete ou sou risk varyasyon lajan-kripto. Pa egzanp, imajine ou ap vann chapo anliy. Yon jou yon kliyan ofri ou Bitcoin ki egal a 15 dola Ameriken. Men valè bitcoin sa yo ka chanje jou ou (deside) itilize li pou achte materyèl — li ka pa vo 15 dola Ameriken ankò nan demen oubyen nan kèk minit aprè.

Sa poze yon pwoblèm depi kèk tan pou machann ak moun ki aksepte lajan-kripto kòm yon fason pou peye. Avèk Dai, bagay yo diferan. Yon tokenn Dai ap toujou egal a yon dola Ameriken, e ou pa gen pou enkyete ou de konbyen rezèv byen Dai vo kèk minit, jou, mwa oubyen ane aprè.

Kòman Dai jere stabilite pri li?

Stabilite pri Dai reyalize gras ak yon sistèm de prè sou rezo Ethereum nan. Pou kreye Dai, yon moun ap depoze Ether yo nan yon kòfrefò pèsonèl entèlijan ki kenbe Ether ou yo. An retou, Dai vin jenere. Avèk ensitasyon balans ekonimik de sistèm òf ak demand la, yon Dai pap janm ka depase oubyen vin pi piti pase yon dola.

Read next
post-image

What are the benefits of digital money?

Digital money moves transactions from the physical to the digital world, offering a series of benefits that makes paying and receiving money smoother, easier, and quicker.

Farah Brunache Jan 1 · 2 min read